تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
آموزش_نحوه_ی_ترانک_بین_دو_سرور_الستیکس [2015/05/13 09:16]
هما هاتفی ایجاد شد
آموزش_نحوه_ی_ترانک_بین_دو_سرور_الستیکس [2015/05/13 09:21]
هما هاتفی
خط 25: خط 25:
 Trunk Name: dubai Trunk Name: dubai
  
---------------------- 
  
 Outgoing Settings Outgoing Settings
خط 47: خط 46:
 port=4569  ​ port=4569  ​
  
 +{{ :trunk.png |}}
 همین تنظیمات کافی است . submit و apply میکنیم. همین تنظیمات کافی است . submit و apply میکنیم.
  
خط 79: خط 79:
 ترانکی که ساختیم به نام dubai را انتخاب وsubmit و apply میکنیم. ترانکی که ساختیم به نام dubai را انتخاب وsubmit و apply میکنیم.
  
-حالا از داخلی های ایران میتوانیم داخلی های دبی را شماره گیری نماییم+{{ :​outbound.png |}} 
 + 
 +حالا از داخلی های ایران میتوانیم داخلی های دبی را شماره گیری نماییم.
  
  
خط 90: خط 92:
 Trunk Name: iran Trunk Name: iran
  
 +{{ :trunk2.png |}}
  
  
خط 112: خط 115:
 port=4569 ​ port=4569 ​
  
-همین تنظیمات کافی است . submit و apply میکنیم.+{{ :outbound2.png |}}
  
 +همین تنظیمات کافی است . submit و apply میکنیم.
  
  
چاپ/برون‌بری