سوال: آیا برای فری سوئیچ مستندات در دسترس وجود دارد؟

Q: Is there any documentation available? Yes. There are over 500 pages of documentation available at Documentation.

https://wiki.freeswitch.org/wiki/Documentation

چاپ/برون‌بری