تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود [2015/05/20 15:48] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​ ,Asterisk, دانشنامه ویپ, مباحث شبکه ,​dialplan,​SIP transfer,​SIP , تلفن دیجیوم ,Digium}}
  
 +Q: Is there a way to disable the SIP transfer method and force the phones to use Asterisk'​s "​feature code" transfer method (presumably to force the call to go through the dial plan and trigger additional events or processing? ​
 +
 +A: Limit the number of calls to the device to 1 using Asterisk'​s dialplan; hangup any additional call attempts.
چاپ/برون‌بری