تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix [2015/05/23 13:24]
هما هاتفی
ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix [2015/05/23 13:25] (فعلی)
هما هاتفی
خط 16: خط 16:
 جهت برقراری ارتباط میان الستیکس و دستگاه گیتوی، لازم است تا یک ترانک از نوع SIP میان این دو المان ایجاد شود. جهت برقراری ارتباط میان الستیکس و دستگاه گیتوی، لازم است تا یک ترانک از نوع SIP میان این دو المان ایجاد شود.
  
-{{ :​sangoma-elastix2.jpg |}} 
  
 آدرس 192.168.1.65 به عنوان آدرس الستیکس ما در این آموزش می باشد. آدرس 192.168.1.65 به عنوان آدرس الستیکس ما در این آموزش می باشد.
چاپ/برون‌بری