تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
استریسک_agi [2015/03/16 16:24]
مسعود حیدری [EAGI, DeadAGI and FastAGI]
استریسک_agi [2015/03/16 16:28] (فعلی)
مسعود حیدری [EAGI, DeadAGI and FastAGI]
خط 103: خط 103:
   ​   ​
 **  Commands vs. Apps** **  Commands vs. Apps**
 +Application ها می توانند در استریسک توسط Dialplan ویا در AGI توسط کامند EXEC اجرا شوند.
 +agi->​exec("​DIAL DAHDI/​g0/​09372693697"​)
 +
 +Command ها صرفا قابل اجرا در AGI  می باشند.
 +
 +**Passing Variables**
 +
 +با استفاده از Channel variables ​ و سپس فراخوانی متغیر در AGI
 +
 + exten => 1000,​n,​Set(myvar=1)
 +$var = execute(“get variable myvar”)
 +
 +به کمک Command line variables ​ و سپس فراخوانی ​ $argv در AGI
 +
 +exten => 1000,​n,​AGI(test.php,​${EXTEN})
 +$agi->​request[agi_arg_1]
 +
 +جهت پاس دادن متغیر از AGI به Dialplan از کامند $ag->​set_variable("​accountcode","​123"​)
 + در AGI  استفاده کنید.
 +
  
چاپ/برون‌بری