مهندسی برق مخابرات (به انگلیسی: Telecommunications engineering) یکی از گرایش‌های مهندسی برق است. مخابرات نوری، میدان و امواج، سامانه و مخابرات رمز از زیرمجموعه‌های آن هستند. مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت میکند. مهندسی مخابرات با ارائه نظريه‌ها و مبانی لازم جهت ايجاد ارتباط بين دو يا چند کاربر، انجام عملی فرايندها را به‌طور بهينه ممكن می‌سازد. پس هدف از مهندسی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمينه اصلی اين گرايش شامل فرستنده، مرحله ميانی، گيرنده و گسترش شبكه است.

Telecommunications engineering, or telecom engineering, is an engineering discipline that brings together electrical engineering with computer science to enhance telecommunication systems.[1][2] The work ranges from basic circuit design to strategic mass developments. A telecommunication engineer is responsible for designing and overseeing the installation of telecommunications equipment and facilities, such as complex electronic switching systems, copper wire telephone facilities, and fiber optics. Telecommunication engineering also overlaps heavily with broadcast engineering.

Telecommunication is a diverse field of engineering which is connected to electronics, civil, structural, and electrical engineering. Ultimately, telecom engineers are responsible for providing the method for customers to have telephone and high-speed data services. It helps people who are closely working in political and social fields, as well accounting and project management.

Telecom engineers use a variety of equipment and transport media available from a multitude of manufacturers to design the telecom network infrastructure. The most common media used by wired telecommunications companies today are copper wires, coaxial cable, and fiber optics. Telecommunications engineers use their technical expertise to also provide a range of services and engineering solutions revolving around wireless mode of communication and other information transfer, such as wireless telephony services, radio and satellite communications, internet and broadband technologies.[3]

چاپ/برون‌بری