راهنمای استفاده از دانشنامه

راهنمای کاربر به عنوان منبع گسترده برای پاسخ دهی به تمام سوالات استاندارد در مورد استفاده از این دانشنامه، به کاربران کمک می کند. این راهنما شامل اطلاعات مفید برای کاربران «استاندارد» تا مدیران سیستم است که می خواهند به نصب و راه اندازی و پیکربندی و انجام تغییرات در این دانشنامه بپردازند. صفحات با یک توصیف کلی از یک ویژگی و نحوه استفاده از آن شروع شده و سپس به جزئیات در مورد نحوه پیکربندی آن می پردازد.

ویدیو های آموزشی

چاپ/برون‌بری