سیگنال سیستم SS7 چیست؟

در مکالمات تلفنی دو مؤلفه اساسی وجود دارد. اولین و بارزترین آن محتوی واقعی مکالمه از قبیل صدا ، فکس ، مودم و .. و دوم اطلاعاتی که دستور ایجاد و مدیریت مبادلات تلفنی برای برقراری ارتباط و مسیر “محتوا” به مقصد مناسب را بر عهده دارد که با نام سیگنالینگ شناخته میشود.یکی از پروتکل های استانداردی که در شبکه های عمومی مخابرات تلفنی به این منظور استفاده می شود پروتکل SS7 یا سیگنالینگ سیستم شماره ۷ نام دارد. SS7 شامل دو بخش می شود یکی شبکه سیگنالینگی(Signaling Network) و دیگری شبکه صوتی(Voice Network) :

شبکه سیگنالینگی(Signalling Network):

– شبکه سیگنالینگی از نقط یا گره هایی تشکیل شده که نقطه سیگنالینگی ( SPs:Signalling Points) نامیده میشوند هر کدام از این نقاط دارای آدرس اختصاصی(PC: Point Code) در شبکه سیگنالینگی میباشند بنابر این نقاط سیگنالینگی با PC مشخص میشوند. نقاط سیگنالینگی(SPs) قادرهستند که آدرس نقطه مقصد را دریافت و به مقصد مورد نظر هدایت کنند.

ـ نقاط سیگنالینگی:

۱- SSP یا Service Switching Point

۲- STP یا Signal Transfer Poin

۳- SCP یا Service Control Point

۴- Links‌ یاSP Interconnection

SSP :

– سوئیچ هایی هستند که معمولا از طریق خطوط تلفنی(Subscriber Line) با مشترک در ارتباط هستند.به طور مثال یک سوئیچ محلی (local)

– SSP ها عناوین اصلی اعداد مانند شماره گرفته شده را به پیامهای سیگنالینگی تبدیل میکنند.

– همچنین ایجاد کانال صوتی ، مدیریت و قطع تماس را بر عهده دارند

STP:

stp ها یا مسیر یاب هستند یا درگاه و هیچگاه منبع تماس نمی باشند .و وظیفه سوئیچ پیامهای سیگنالینگی بین نقاط سیگنالینگی را بر عهده دارند. در حالت درگاه بودن وظیفه تبدیل پروتکل به پروتکلهای دیگر(encoding) از قبیل Voip را بر عهده دارند.STP ها همچنین ترافیک و اندازه گیری مصرف را تهیه میکنند.

SCP :

scp دسترسی به Application‌ را برقرار میکنند مانند:database , accounting و …-همچنین دسترسی به لایه های مختلف پروتکل را ایجاد میکند.

Links :

همه نقاط سیگنالینگی بوسیله لینک به هم متصل هستند و این لینکها انواع مختلفی دارند:

  • نوع A لینک دسترسی: برای اتصال STPs به STPs یا STPs به SCPs
  • نوع B پل: برای اتصال دو به دو STPs به یکدیگر
  • نوع C کراس: برای اتصال دو تایی
  • نوع D
  • نوع E
  • نوع F
چاپ/برون‌بری