تنظیمات اصلی در مسیر etc/asterisk می باشد.

فایل های مرتبط باAsterisk channels:

 adtranvofr.conf
 agents.conf
 h323.conf
 iax.conf
 mgcp.conf
 modem.conf
 phone.conf
 sip.conf
 sip_notify.conf
 skinny.conf
 vpb.conf
 zapata.conf
 chan_dahdi.conf
 
 
 

تنظیمات مرتبط با Dialplan:

 extconfig.conf
 extensions.ael
 extensions.conf
 parking.conf
 alarmreceiver.conf
 chan_dahdi.conf
 dundi.conf
 enum.conf
 festival.conf
 indications.conf
 meetme.conf
 musiconhold.conf
 queues.conf
 voicemail.conf
 alarmreceiver.conf
 alsa.conf
 Asterisk config cdr_odbc.conf
 Asterisk config cdr_pgsql.conf
 cel.conf
 cel_pgsql.conf
 codecs.conf
 dnsmgr.conf
 features.conf
 http.conf
 logger.conf
 manager.conf
 modules.conf
 odbc.conf
 oss.conf
 privacy.conf
 res_odbc.conf
 rpt.conf
 rtp.conf
 say.conf
 users.conf
 

فابل مرتبط با Analog Display Services Interface:

 adsi.conf
 asterisk.adsi
چاپ/برون‌بری