تفاوت Jitter و Delay چیست؟

  • Delay: مدت زمانی که پکت از یک نقطه شبکه به نقطه دیگه منتقل می شود. محاسبه این مدت زمان می تواند یک طرف یا دو طرفه باشد. حداکثر مدت زمان که برای ویپ قابل قبول است و افت کیفی محسوب نمی شود، 150 میلی ثانیه است.
  • Jitter: وقتی که Delay متغییر شد Jitter به وجود می آید. مقدار جیتر قابل قبول برای ویپ بدون تغییر کیفیت به میزان جیتر بافر دیوایس های میانی دو نقطه ای که ارتباط ویپ دارند، بستگی دارد.
چاپ/برون‌بری