جهت مشاهده مثال می بایست Application های زبان استریسک را بشناسیم در لینک زیر مثال های کاربردی بعد از معرفی Dialplan داده شده است.

http://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=application

چاپ/برون‌بری