• ASR=کسر میزان تماس های موفق بر میزان تماس های ناموفق که نتیجه آن بین 0 تا 100 درصد است.
  • ABR=کسر تعداد مکالمات موفق به مکالمات درخواست شده برای یک مسیر ارتباطی است.
  • AHR=نشاندهنده متوسط زمان نگهداری یک ارتباط است ، بنابراین هر چه این شاخص بیشتر باشد بهتر است.
چاپ/برون‌بری