واژه نامه مخابراتی

 • 110
 • ACD: توزیع خودکار تماس
 • ALOC: میانگین طول تماس
 • ANAC: مدار اعلام شماره اتوماتیک
 • ANI: شناسایی اتوماتیک شماره
 • ASR: نسبت تصرف پاسخگویی — (تماسهای موفق/تمام تماسها)* 100
 • ASR -
 • BRIشناسایی اتوماتیک گفتار
 • CIC: کدهای شناسایی حامل
 • CTI: یکپارچه سازی تلفنهای کامپیوتری
 • DID: شماره گیری مستقیم داخلی
 • DNIS: سرویس تشخیص شماره های خروجی
 • FXO: درگاه اتصال به کاربران
 • FXS: درگاه اتصال به شبکه مخابراتی
 • ISDN: شبکه دیجیتالی خدمات مجتمع
 • ITSP: سرویس دهنده خدمات تلفنی اینترنتی
 • IVR: پاسخ صوتی محاوره ای
 • LNP: قابلیت حمل شماره های محلی
 • PBX: تبادلات خصوصی بین شعب
 • PDD: تأخیر ارسال شماره
 • POTS: سرویس تلفنی قدیمی عادی
 • PSTN: شبكه سوئيچينگ تلفنی عمومي
 • SIP: پروتکل کنترل تماسهای شبکه
 • VB: Voice broadcasting
 • VBS: Voice broadcast services
چاپ/برون‌بری