یکی از محدودیت های Asterisk تعریف dialplan است.در صورت استفاده از جایگزینی مانند NXX برای دستیابی به dialplan انعطاف پذیر که در آن بخواهید ارسال تماس در جهات مختلف داشته باشید، این کاردر مقیاس و اندازه مناسبی انجام نخواهد شد. به عنوان مثال برای یک TSP که از استریسک استفاده می کند، برای داشتن یک گیتوی استریسک در هر NPA به چند صد ورودی dialplan نیاز خواهد بود که عمدتا روی هر گیتوی مشابه هستند. علاوه بر این، اگر شما یک گیتوی اضافه کنید، باید پیکربندی بقیه را به روز رسانی کنید که این کار از دیدگاه مدیریتی یک کار پر دردسر به شمار می آید.

هر گیتوی برای فراخوانی تماس های PSTN نوعی رابط zaptel دارند به طوری که هر یک دارای ورودی های extensions.conf برای تماس های محلی هستند.

  • exten ⇒ _1514NXXXXXX,1,Dial(Zap/1/${EXTEN:1})
  • exten ⇒ _1514NXXXXXX,2,Congestion
  1. on mtl-gateway and
  • exten ⇒ _1416NXXXXXX,1,Dial(Zap/1/${EXTEN:1})
  • exten ⇒ _1416NXXXXXX,2,Congestion
چاپ/برون‌بری