این سند یک مدل ساده برای پشتیبانی از سیاست های کنترل پروتکل های کیفیت سرویس سیگنالینگ (QoS) میان سرویس گیرنده / سرویس دهنده است. مدل هیچ پیش فرضی در مورد روش های بکار گرفته شده و سیاست سرور ارائه نمی دهد، اما خط مشی آن بر اساس تصمیم گیری سرور با بازگشت به درخواستهای خواسته شده از آن است. این مدل به شکلی توسعه پذیر طراحی شده که در آینده انواع مشتریان با خط مشی های متفاوتشان رامورد حمایت قرار دهد. با این حال، این سند ادعایی نمی کند که آن را تنها روش و یا روشی ارجح برای تمامی خط مشی های اجرایی در آینده بدانید.

چاپ/برون‌بری