Megaco یا(Media Gateway Control)،(کنترل دروازه رسانه ای)، یک پروتکل کنترل و سیگنالینگ برای اتصال به شبکه VOIP است. Megaco به طور مشترک توسط کارگروه مهندسی اینترنت (IETF) و اتحادیه بین‌‌المللی ارتباطات دوربرد (ITU) توسعه داده شد. H.248 نام اتحادیه بین‌‌المللی ارتباطات دوربرد (ITU) برای Megaco است. Megaco از روی MGCP توسعه داده شد و به عنوان یک نتیجه است بسیار مشابه آن است. از پروتکلهایی مانند Megaco و MGCP زمانی استفاده می شود که تابع دروازه رسانه MG از کنترل کننده دروازه رسانه ای / سوئیچ نرم MGC ، تفکیک شده است. Megaco توسط MGC برای راه اندازی و کنترل جریان رسانه (مانند صدا) از طریق MG استفاده می شود.

چاپ/برون‌بری