پروتکل کنترل منابع رسانه ای (MRCP) برای توزین انتزاعی TTS) ،TTSقابلیت خواندن متن است که البته می تواند فایل صوتی نیز تولید کند) و خدماتASR(شاخص متوسط درصد مکالمات موفق)، در رابطه با روند RTP یا پروتکل انتقال لحظه ای (Real-time Transport Protocol) استفاده می شود.

چاپ/برون‌بری