پروتکل سرویس پاینت نسخه 1.0(PINT Service Protocol 1.0)، برای فراخوانی سرویس های تلفنی خاصی از یک شبکه مبتنی بر IP تعریف شده است. این خدمات شامل قرار دادن تماس های پایه، ارسال و دریافت فکس، و دریافت مطالب به صورت تلفنی هستند. پروتکل PINT به عنوان مجموعه ای از پیشرفتها و افزوده های تازه به پروتکل های SIP 2.0 و SDP مشخص شده است.

چاپ/برون‌بری