پروتکلی برای کمک به مسیر یابی بسته های دستگاه ویپی است که پشت NAT و مسیر یاب قرار گرفته اند پروتکل STUN به این صورت عمل می کند که از سمت کلاینت یک پیام به سمت سرور STUN که با یک آی پی عمومی بر روی شبکه قرار گرفته ارسال می کند .

چاپ/برون‌بری