T.38 استاندارد ITU برای ارسال فکس در سراسر شبکه های IP در حالت زمان واقعی (real-time mode) است. پیام های فکس به صورت بسته های اطلاعاتی روی پروتکل های UDP یا TCP/IP ارسال می شود.

چاپ/برون‌بری