TTY(TeleTYpe)که مدت بعد TTD(Telecommunications Device for the Deaf) یک تکنولوژی برای ناشنوایان که برای برقراری ارتباط ار طریق تلفن استفاده میشود در حال حاضر آمریکا از تکنولوژی TTY حمایت میکند و در برخی از اماکن عمومی (مراکز تماس، هتل ها، و غیره) مورد نیاز است. استریسک در نسخه های ابتداییش که در دسامبر سال 2006 منتشر شد از TTY حمایت میکند

برخی از اطلاعات اضافی شده درTDD MODE وجود دارد , استریسک SVN trunk دارای پشتیبانی از T.140 و REAL-TIMEبرای بهبود در حالت TDD در zaptel میباشد

چاپ/برون‌بری