TURN فرمتی است برای پروتکل STUN-bis به منظورتسهیل پیمایش NAT، هنگامی که یک یا هر دو نقطه انتهایی پشت NAT هستند. با TURN، ترافیک رسانه ها برای نشست جلسه بایستی به یک سرور رله مراجعه کنند. با توجه به گرانی رله، به لحاظ پهنای باند موجود و تاخیر اضافی برای ترافیک رسانه باید توسط سرویس دهنده ارائه شود، TURN به نوبه خود به طور معمول به عنوان آخرین چاره زمانی استفاده می شود که به طور مستقیم با نقطه پایانی نمی توان صحبت کرد.

چاپ/برون‌بری